PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

HÀI LÒNG ĐỒNG NGHIỆP – CHUYÊN NGHIỆP KHÁCH HÀNG

  1. Giới thiệu chung

            Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

- Lập kế hoạch cung ứng văn phòng phẩm, ấn phẩm, vật tư, đồ dùng hành chính cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. Định kỳ tổng kết báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buối hội nghị toàn bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, tô chức thực hiện việc duy tu, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

- Quản lý hệ thống đường ống cung cấp nước sạch và nước thoát của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận chuyển của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác, chuyến bệnh và cấp cứu theo quy định.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tố chức kiếm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự, phòng cháy và chữa cháy. Tham gia kiêm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Quản lý kho hàng, nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện. Kiếm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện đế giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  1. Thế mạnh

  Nhân sự:

  * Phó trưởng phòng: CN. Phan Khắc Hiển

  * Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Thanh Nhã

  * Nhân sự: 13 (Cử nhân: 03, CĐQTVP: 01; KS: 02; NV: 03; TX: 04)

Hình tập thể phòng Hành chính Quản trị

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn như máy tính bàn, máy scan văn bản, xe chuyên dụng chuyên chở người bệnh, Phòng kho hành chính…

  1. Định hướng phát triển:

           - Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các khoa/Phòng, khối Phòng chức năng.

          - Tiếp tục cải tạo, nâng nền các Phòng, khu vực hành lang tầng trệt.

          - Phối hợp theo dõi tiến độ đầu tư dự án nâng cấp bệnh viện do UBND thành phố phê duyệt, xây dựng khối nhà mới, sữa chữa nâng cấp kết nối hậ tầng hiện hữu va fmua sắm bổ sung trang thiết bị chuyên môn.

          - Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, bảo trì và sữa chữa năm 2021.

          - Xây dựng nhà sản xuất nước uống tinh khiết.

          - Tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm và dịch vụ phi tư vấn theo định kỳ.

          - Khảo sát và mua sắm đồ dùng hành chính cho các khoa, phòng

          - Tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCC theo quy định.

          - Tiếp tục thực hiện hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định.

          - Hưởng ứng tích cực và đầy đủ các phong trào thi đua do đơn vị, công đoàn phát động.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.

      5. Thành tích đạt được:

          - Phối hợp kiểm soát tốt công tác Phòng, chống dịch Covid 19 tại bệnh viện

          - Đạt thành tích tập thể hoàn thành xuất sắc các nội dung trong đợt phát động thi đua đợt I năm 2020

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần