PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ


PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

          Phòng Hành chính Quản trị được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ, là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

I. NHÂN SỰ
P. Trưởng phòng: CN. Phan Khắc Hiển
Tổng số viên chức: 15 (Cử nhân QTKD 01, Kỹ sư xây dựng 02, Kỹ sư Điện 01, CN Luật 01, CĐ Quản trị nhân lực 01, Nhân viên kỹ thuật 01, Tài xế 03, Nhân viên phục vụ 02, Nhân viên cây cảnh 01)

 

Tập thể viên chức phòng Hành chính Quản trị

II. CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông tin, phần mềm quản lý của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho, vật tư thiết bị và tài sản khác của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung ứng điện và cung cấp đầy đủ nước sạch.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an toàn về an ninh trật tự. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.

- Giải quyết công tác đột xuất khác khi Giám đốc bệnh viện yêu cầu.

- Phối hợp với các phòng chức năng và khoa phòng có liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

 

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần