PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

I.Quá trình thành lập

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, phòng hoạt động chuyên trách về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập ngày 26/12/2017 theo quyết định số 645/QĐ-BVPS của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trên cơ sở là tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng.

II. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 06 viên chức, trong đó: Phó Trưởng phòng: ThS.BS Huỳnh Vưu Khánh Linh. Nhân sự phòng đều được đào tạo chuyên sâu về Quản lý chất lượng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Bệnh viện.

Hình ảnh tập thể phòng Quản lý chất lượng

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý chất lượng

- Tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện, báo cáo các chỉ số về hội đồng Quản lý chất lượng định kỳ;

- Xây dựng và triển khai các quy trình về quản lý đến các khoa/ phòng. Hỗ trợ khoa/ phòng liên tục cải tiến, đổi mới, tinh gọn với mục tiêu an toàn;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng,

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

- Xây dựng kế hoạch, tập huấn và tăng cường mô hình 5S+ tại các khoa, phòng;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Phối hợp với các khoa phòng liên quan trong các hoạt động của bệnh viện.

 

Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần