PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

HOẠCH ĐỊNH RÕ RÀNG – VỮNG VÀNG CHẤT LƯỢNG

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

        Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

  1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

       Chức năng: Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

   - Kế hoạch hoạt động của bệnh viện và các khoa phòng.

   - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

   - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

                - Đề xuất định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện và xây dựng chiến lược phát triển kỹ thuật cho các khoa trong bệnh viện.

           Nhiệm vụ:

              - Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

             - Tổ chức, theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

             - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

             - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

            - Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện.

            - Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

            - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

            - Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

            - Xây dựng định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện để trình Ban Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

            - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

            - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện

            - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc thanh quyết toán Bảo hiểm y tế

            - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện

  1. THẾ MẠNH

            Nhân sự: 21

            * Phó Trưởng phòng: BS.CKII. Phạm Thị Thanh Thoảng

            * Nhân sự: 21 (BSVKII: 01; BSCKI: 01; BS: 02.Thạc sĩ: 02; CKI.YTCC: 01; KS: 05; CĐ: 01; CN: 03; DSĐH: 03; ĐD: 02

          

Hình tập thể phòng KHTH

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác chuyên môn như: máy vi tính, laptop, máy quay phim.

  1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

+ Công tác Chuyên môn

Thành lập trung tâm sơ sinh và trung tâm hỗ trợ sinh sản.

Phát triển kỹ thuật sinh thiết phôi.

Kỹ thuật lưu trữ tế bào máu cuống rốn.

+ Công tác đào tào – chỉ đạo tuyến

           + Công tác đào tạo

- Mở thêm các mã đào tạo liên tục.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các VC tham gia tốt các chương trình đang học

- Tiếp tục cử viên chức đào tạo các chuyên khoa kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau,…

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề ở các lĩnh vực.

- Quản lý tốt việc đào tạo SV, học viên, tăng cường hợp tác với các trường.

           + Công tác chỉ đạo tuyến

- Kết nối đào tạo, hội chẩn online với 12 tỉnh ĐBSCL, các quận, huyện..

- Tiếp nhận các kỹ thuật mới

- Tiếp tục đào tạo về chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị

- Hoàn tất chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật SPK cho TTYT huyện Thới Lai

Thực hiện các thủ tục và tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho BVĐK quận Ô Môn

- Giám sát Làm mẹ an toàn, da kề da, 5 tai biến sản khoa, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, các kỹ thuật đã triển khai

+ Công tác Bảo hiểm Y tế

- Chuyển đổi phương thức thanh toán từ phí dịch vụ sang thanh toán theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG)

- Triển khai và chuẩn bị thực hiện việc thông tuyến tỉnh toàn quốc

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện BHYT

- Phát huy hiệu quả giám sát dữ liệu điện tử thanh toán BHYT qua cổng giám định

- Phấn đấu hạn chế, giảm tỷ lệ xuất toán BHYT

+ Công tác NCKH – Hợp tác quốc tế

- Công tác NCKH: Tiếp tục nghiệm thu các đề tài trong Bệnh viện và đăng bài lên các tạp chí y khoa trong và ngoài nước.

- Công tác Hợp tác quốc tế: Tiếp tục hợp tác đoàn MEET Hoa Kỳ.

+ Công tác Công nghệ Thông tin

- Tiếp tục phát triển các modul cho công tác khám và chữa bệnh.

- Triển khai hóa đơn điện tử.

- Số hóa bệnh án hướng tới Bệnh án điện tử.

      5. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- Ban hành phác đồ điều trị năm 2020.

- Không có tai biến về chuyên môn.

- Triển khai 6 kỹ thuật mới.

- Triển khai hệ thống past cho khoa Chẩn đoán Hình ảnh.

- Triển khai nhận diện người bệnh tại khoa Hỗ trợ Sinh sản.

- Triển khai hệ thống LIS cho khoa Xét nghiệm – Di truyền học.

- Triển khai thanh toán không dung tiền mặt.

     - Giảm xuất toán Bảo hiểm

tin nổi bật


Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần