pHÒNG vẬT tƯ - tRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

I. Nhân sự: Phó trưởng phòng: ThS. Huỳnh Tấn Phát; Tổng số viên chức: 06 (trong đó: ThS: 01, ĐH: 03, TC: 01, NVKT: 01)

II. Chức năng- nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện được Giám đốc phân công.

Hình tập thể phòng Vật tư - Trang thiết bị Y tế

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tham mưu lập kế hoạch và mua vật tư, thiết bị y tế hàng năm theo quy định, sát với nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, khả năng tài chính, điều kiện lắp đặt và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của bệnh viện.

- Xây dựng định mức sử dụng vật tư cho từng trang thiết bị tại các khoa, phòng. Tiêu chuẩn, định mức cụ thể quy định bằng văn bản trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, vật tư-thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng vật tư-thiết bị y tế, hệ thống điện, nước kịp thời.

- Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế, hệ thống điện, nước. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy, sổ theo dõi sửa chữa.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư - thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc.

- Tổ chức thực hiện việc phân loại vật tư-trang thiết bị y tế.

- Tổ chức chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng đối với vật tư-trang thiết bị y tế.

- Thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành vật tư-trang thiết bị y tế.

- Thành lập, duy trì cơ sở bảo hành vật tư-trang thiết bị y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế.

- Lập, duy trì hồ sơ theo dõi vật tư-trang thiết bị y tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế.

- Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, môi trường; cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; cung cấp thông tin về yêu cầu đối với việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng vật tư-trang thiết bị y tế.

- Kịp thời ngừng lưu hành, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp xử lý, khắc phục hoặc thu hồi trang thiết bị y tế có lỗi.

- Kiểm định và hiệu chuẩn vật tư-trang thiết bị y tế.

 

Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần