PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động nhân sự của bệnh viện. Phòng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý nhân sự Bệnh viện và độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ Luật NSNN.

I. NHÂN SỰ

* Trưởng phòng: BSCKII. Ngô Văn Dũng
* Nhân sự: 07 viên chức
(BSCKI: 01, CNKT: 01, CNHC: 01, CN Luật: 01, CNQTVP: 01, DSCĐ: 01, KTTC: 01) 

 
Trưởng phòng: BSCKII. Ngô Văn Dũng


Tập thể cán bộ viên, viên chức Phòng Tổ chức cán bộ

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng : Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ :

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Cùng các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức bảo đảm chất lượng công tác, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng và cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.

- Đánh giá xếp loại công chức, đề bạt bổ nhiệm cán bộ.

- Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ CCVC trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho công chức viên chức.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế làm việc bệnh viện.

- Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Phối hợp tổ chức học tập chính trị, văn hóa.

- Theo dõi và trình Giám đốc ký thực hiện làm thêm giờ, chấm công của CCVC hàng tháng.

- Theo dõi và ký tổng hợp phép, nghỉ không hưởng lương của CCVC hàng tháng.

- Theo dõi và trình ký phép công tác, du lịch nước ngoài của CCVC.

- Theo dõi, phụ trách Y tế tư nhân, Bệnh viện Dã chiến.

- Tổ chức việc học tập và nâng cao Y đức, Quy tắc ứng xử, Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh cho CCVC.

- Phối hợp các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt nội quy bệnh viện, nội quy khoa phòng cho người bệnh. Phổ biến chính sách pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

- Công tác an toàn về An ninh trật tự Bệnh viện.

- Công tác Thương binh Liệt sĩ.

- Thực hiện công tác khác khi được phân công.

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần