PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ

 1. Giới thiệu chung

       Phòng Tài chính - Kế toán là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

 1. Chức năng và nhiệm vụ

        - Đảm bảo thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước.

        - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện.

        - Tham mưu đề xuất xây dựng giá thu các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh trình Ban Giám đốc trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

        - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức giao kế hoạch thu phí sự nghiệp, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

        - Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu phí, viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và kinh doanh theo đúng quy định.

        - Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác đề xuất Giám đốc xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

        - Tổ chức quản lý thu chặt chẽ tại khoa và các đơn vị dịch vụ, kinh doanh.

       - Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

       - Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

       - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

       - Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

       - Phối hợp với các phòng chức năng liên quan và các khoa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

       - Hằng năm: chuẩn bị tốt tất cả sổ sách, chứng từ sẵn sàng cho công tác kiểm toán nhà nước và thanh tra tài chính.

3. Thế mạnh

             * Nhân sự:

             * Trưởng phòng: Thạc sĩ TCNH Nguyễn Văn Khuôn

             * Phó Trưởng phòng: Cử nhân Bùi Chí Cường

             * Nhân sự: 31 (Thạc sĩ: 03; Cử nhân: 24; Trung cấp: 4)

    * Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác thu tiền được diễn ra nhanh chóng (máy in, máy POS…)

Hình tập thể phòng Tài chính Kế toán

ThS. Nguyễn Văn Khuôn - Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Cử nhân Bùi Chí Cường - Phó trưởng phòng TCKT

4. Định hướng phát triển:

        - Hoàn thành chỉ tiêu tài chính đặt ra cho năm 2021.

       - Tăng cường khai thác hợp đồng khám sức khỏe các đơn vị.

       - Phấn đấu đạt ít nhất 98% sự hài lòng người bệnh tại các điểm thu.

       - Năm 2022/2021: nguồn thu tăng 6%, do dịch vụ mổ theo yêu cầu đã ổn định.

       - Năm 2024/2023: tăng 5% một số trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư từ Ngân sách được đưa vào sử dụng do một số Bệnh viện tư nhân đã đưa vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của Bệnh viện.

       - Năm 2025/2024: tăng 10%, do Bệnh viện tăng quy mô 500 giường.

      5. Thành tích đạt được:

         - Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền 2014-2021.

         - Tập thể lao động xuất sắc 2015, 2016, 2017, 2018, 2020.

         - Giấy khen của Sở Y tế TP. Cần Thơ năm 2015, 2017, 2019, 2020.

         - Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ năm 2016, 2018.

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ