PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TƯ TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG

 1. Giới thiệu chung

            Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, phòng hoạt động chuyên trách về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện. Phòng Quản lý chất lượng được thành lập ngày 26/12/2017 theo quyết định số 645/QĐ-BVPS của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trên cơ sở là tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.

 1. Chức năng và nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện, báo cáo các chỉ số về hội đồng Quản lý chất lượng định kỳ;

- Xây dựng và triển khai các quy trình về quản lý đến các khoa/ phòng. Hỗ trợ khoa/ phòng liên tục cải tiến, đổi mới, tinh gọn với mục tiêu an toàn;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng,

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

- Xây dựng kế hoạch, tập huấn và tăng cường mô hình 5S+ tại các khoa, phòng;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Phối hợp với các khoa phòng liên quan trong các hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo những kỹ năng cần thiết để thực hiện quy định nuôi con bằng sữa mẹ;

- Giám sát, thu thập, phân tích, quản lý việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

- Tự đánh giá chất lượng và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá Tiêu chí “Nuôi con bằng sữa mẹ” thuộc phần E về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em).

- Phối hợp với khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo về các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

 1. Thế mạnh

            Nhân sự:

         * Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ KT Nguyễn Ngọc Phương Anh

                       * Nhân sự: 08 (Thạc sĩ: 3; DSCKI: 01; Bác sĩ: 01; Cử nhân: 2; Cao đẳng: 01)

Hình tập thể phòng Quản lý Chất lượng

ThS. Nguyễn Ngọc Phương Anh - Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng

                   Trang thiết bị: 5 máy tính văn phòng, 1 máy in, và các vật dụng văn phòng khác.

 1. Định hướng phát triển:

             - Duy trì mức 5 hướng tới đạt mức điểm 5.00 đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam.

               - Triển khai các mục tiêu của JCI vào cải tiến chất lượng.

            - Đạt chuẩn bệnh viện an toàn theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ban hành ngày 16/7/2020.

            - Top 10 “Bệnh viện thực hành xuất sắc nuôi con bằng sữa mẹ” trên toàn quốc.

            - 100% khoa, phòng làm đề án cải tiến chất lượng riêng đặc trưng theo tính chất công việc.

5. Thành tích đạt được:

          - Tập thể lao động xuất sắc 2018, 2020.

          - Tập thể lao động tiên từ năm 2018-2021.

          - Giấy khen của Sở Y tế TP. Cần Thơ từ năm 2018-2021.

Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ