Ban giám đốc


BSCKII. NGUYỄN HỮU DỰ
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ


BSCKII. QUÁCH HOÀNG BẢY
                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                                          
 

BSCKII. NGUYỄN THỤY THÚY ÁI
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 


BSCKII. NGÔ VĂN DŨNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
         

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ