Hoạt động đảng bộ

Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ triển khai học tập quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
[ Cập nhật vào ngày (17/06/2021) ]

Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể Đảng viên của Bệnh viện bằng hình thức học trực tuyến qua 3 đợt vào ngày 15 - 16/6, ngày 17 – 18/6 và ngày 22 – 23/6 năm 2021.


Nội dung lớp nhằm quán triệt các báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021 – 2025, cùng những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Đồng thời, triển khai cho các đảng viên những những nhận thức, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, và các báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi đảng viên cần liên hệ thực tiễn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với trách nhiệm cụ thể của cá nhân để tổ chức thực hiện tốt.

 
Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ