Rút số đăng ký

Công văn số 1433/SYT-NVD ngày 25 tháng 5 năm 2015Rút số đăng ký của các thuốc sau ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có Danh mục kèm theo) theo đơn...

Công văn số 1336/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015- Rút toàn bộ số đăng ký thuốc do công ty Austin Pharma Specialties Company ..........

Công văn số 1335/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015Rút số đăng ký các thuốc (có kèm danh mục kèm theo) ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo đơn đề nghị...

Công văn số 229/SYT-NVD ngày 19 tháng 01 năm 2015Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do : Thuốc...

Công văn số 3571/SYT-NVD ngày 04 tháng 12 năm 2014Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do : Thuốc...

Công văn số 3570/SYT-NVD ngày 04 tháng 12 năm 2014Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo đơn đề nghị...

Công văn số 3344/SYT-NVD ngày 13 tháng 11 năm 2014Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo đơn đề nghị...

Rút số đăng ký của tất cả các thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat hoặc Bifendat và các thuốc chứa hoạt chất Cefetamet
tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần