ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2019)

XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]

Trong xu thế mới hiện nay, cũng như các ngành nghề kinh doanh khác, ngành y tế đang dần phát triển mạnh về cả chiều rộng và chiều sâu. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho mỗi bệnh viện nổi lên như một yêu cầu cấp thiết. Thương hiệu bệnh viện không chỉ đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt giữa các bệnh viện, mà cao hơn, đây là một cơ sở nhằm khẳng định vị trí và uy tín của mình trong tâm trí khách hàng. Do đó, việc Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng là một nhu cầu tất yếu.


XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Hương Thảo Lê Nhật Minh

Đặt vấn đề: Trong xu thế mới hiện nay, cũng như các ngành nghề kinh doanh khác, ngành y tế đang dần phát triển mạnh về cả chiều rộng và chiều sâu. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho mỗi bệnh viện nổi lên như một yêu cầu cấp thiết. Thương hiệu bệnh viện không chỉ đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt giữa các bệnh viện, mà cao hơn, đây là một cơ sở nhằm khẳng định vị trí và uy tín của mình trong tâm trí khách hàng. Do đó, việc Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng là một nhu cầu tất yếu.

Mục tiêu: 

- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu bệnh viện với từng ấn phẩm theo nhóm chuyên môn, nhóm hành chính, nhóm pr, hậu mãi khách hàng và nhóm CV cá nhân.

- Nâng cao thương hiệu bệnh viện đến với khách hàng.

Kết quả: So sánh hình ảnh bệnh viện trên hệ thống mạng xã hội và các hội nghị, tập huấn từ khi áp dụng bộ nhận diện thương hiệu trên bandroll, backdrop, bảng tin, ấn phẩm… đã tạo được những hiệu quả rõ rệt về tư tưởng xã hội, lượt tiếp cận và yêu thích của khách hàng tăng cao gần 50%; đồng thời tạo được niềm tự hào cho nhân viên y tế và sự yêu thích của khách hàng.

Kết luận: Bộ nhận diện thương hiệu là tất cả các loại hình và cách thức mà bệnh viện có thể sử dụng để tiếp cận và tạo niềm tin cho khách khàng như: logo, khẩu hiệu, danh thiếp, phong bì, bao bì, băng rôn, bảng biểu…Mục tiêu của bộ nhận diện thương hiệu ngoài việc tạo sự nhận biết, sự khác biệt, thể hiện nét văn hóa chất lượng riêng của bệnh viện mà còn nhắm đến việc tác động đến nhận thức, tạo cảm giác về quy mô, tính chuyên nghiệp của bệnh viện đối với khách hàng và công chúng, nâng cao hình ảnh, thương hiệu bệnh viện đến toàn thể người dân trên cả nước. Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu là vô cùng quan trọng và cần thiết trong bối cảnh “cạnh tranh lành mạnh” của ngành y tế hiện nay. Từ khóa: bộ nhận diện thương hiệu, mạng xã hội…

 

ABSTRACT

Summary:  Nowadays, the healthcare industry is gradually developing in width and depth. Building and developing a brand for each hospital emerged as an important requirement. The hospital brand is not merely a sign to distinguish between hospitals, but it is a basis to affirm its position and reputation in the minds of customers. Therefore, it is essential for Can Tho Gynaecology and Obstetrics Hospital to build its own brand identity.

Objective: 

- Develop a hospital brand identity system with each publication by expertise group, administrative group, pr group, after sales customer and individual CV group.

- Increasing brand extension of the hospital to customers 

Result:  Compare hospital images on social networks and conferences, training courses since applying the brand identity on the bandroll, backdrop, message boards, publications... has created remarkable effects on ideology, social media, customer access and the favorite customers increased nearly 50%. It also create pride for the medical staff and the favorite of customer.

Conclusion: Brand identity are all types and methods that the hospital can use to touch and create trust for customers such as: logo, slogan, business cards, envelopes, packages, banners, tables... The goal of the brand identity is to create awareness, differentiate and express the hospital's unique quality culture, but also to influence awareness and create a sense of scale and professionalism of the hospital to customers and the public, improving the hospital's image and brand to all people across the country. Building a brand identity is extremely important and necessary in the context of "fair competition" of the healthcare industry.

Keywords: brand identity, social media…
Nguyễn Hương Thảo, Lê Nhật Minh

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần