ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAINE, MORPHINE, SUFENTANIL MỔ LẤY THAI SẢN PHỤ TIỀN SẢN GIẬT
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2015) ]Nguyễn Minh Thi, Nguyễn Hoàng Thịnh

Huỳnh Công Tâm, Ngô Văn Dũng

TÓM TẮT

Mục tiêu: - Đánh giá kết quả gây tê tủy sống mổ lấy thai sản phụ tiền sản giật

- Xác định tỷ lệ hạ huyết áp phải sử dụng Ephedrine.

- Xác định tỷ lệ tác dụng phụ của phương pháp gây tê tủy sống bằng bupivacaine, morphine, sufentail.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả dọc. Tất cả bệnh nhân được chỉ định gây tê tủy sống mổ lấy thai sản phụ tiền sản giật tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ từ tháng 05/2014 đến 10/2014.

Kết quả: Qua nghiên cứu trên 60 bệnh nhân gồm 33 con so (55%), 27 con rạ (45%) có tuổi thai trung bình là 35,13 ± 2,38(32 - 41), hiệu quả giảm đau trong mổ tốt 95%, trung bình 5%, tỷ lệ hạ huyết áp phải sử dụng ephedrine là 21,67%, sau mổ thời gian giảm đau trung bình là 18,21 ± 14.31 giờ , tất cả sản phụ và trẻ sơ sinh điều an toàn.

ABSTRACT

Aims: - Evaluation result of spinal anesthesia and cesarean in women with pre-eclampsia.

- Determine the rate of hypotension of patient who have to used Ephedrine .

- Determine the rate of the side effects of spinal anesthesia method using bupivacaine , morphine , sufentail .

Methods: Described along. All patients were designated spinal anesthesia for caesarean section in women with pre -eclampsia in General Practice Hospital of Can Tho City and Can Tho Gynecology Obstetric Hospital from 05/2014 to 10/2014.

Results: Through the study on 60 patients including 33 women with first-born children (55%), 27 women with children counting from the seconds (45%) had averages gestational age 35.13 ± 2.38 (32-41), the effective of pain relief in good operation 95%, an average of 5%. The rate of hypotension had to use ephedrine is 21.67% , postoperative analgesia time average 18.21 ± 14:31 hours , all women and newborns safe .
LNANH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần