ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

Thông báo đăng ký đề cương năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (19/01/2017) ]

Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ thông báo đến các viên chức trong bệnh viện, đăng kí đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 như sau: Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16h 14/02/2017. Nội dung đăng kí: Tên đề tài nghiên cứu, nhóm thực hiện nghiên cứu. Nơi đăng kí: - Phòng kế hoạch tổng hợp. Qua mạng nội bộ: BVPS/KHTH/ĐĂNG KÍ ĐỀ CƯƠNG 2017.


THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ ĐỀ CƯƠNG NĂM 2017

Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1492/SYT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-SYT ngày 11 tháng 8 năm 2014 về việc công nhận Hội đồng Khoa học công nghệ cơ sở Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ;

Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ thông báo đến các viên chức trong bệnh viện, đăng kí đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 như sau:

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16h 14/02/2017.

Nội dung đăng kí: Tên đề tài nghiên cứu, nhóm thực hiện nghiên cứu.

Nơi đăng kí: - Phòng kế hoạch tổng hợp.

Qua mạng nội bộ: BVPS/KHTH/ĐĂNG KÍ ĐỀ CƯƠNG 2017.

Đề nghị các viên chức phối hợp thực hiện tốt thông báo này.
DS. CKI. Ngô Kiều Nghi

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần