ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 1002/SYT-NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (27/05/2015) ]

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc Kyungsol Tab - SĐK: VN-6801-08; số lô: SDM 1304, NSX: 21/05/2013, HD: 20/5/2016 do Công ty Crow pharm Co.,Ltd., Korean sản xuất.


Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc Kyungsol Tab - SĐK: VN-6801-08; số lô: SDM 1304, NSX: 21/05/2013, HD: 20/5/2016 do Công ty Crow pharm Co.,Ltd., Korean sản xuất. 

02_1002-SYT-NVD.pdfQTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần